Національний виробник
світлотехнічної продукції
для дому та бізнесу

Відділ оптових продаж: пн-пт 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 47 10 643
Не додзвонились?
Замовити зворотній дзвінок
 • English (United Kingdom)
 • Ukrainian (Ukraine)
Home | Our Company | News
UA EN Contacts News and Articles Where to buy? About the company PJSC "Lvivskyy elektrolampovyy zavod ISKRA"

National manufacturer
of lighting products
for home and business

  Wholesale Department: Mon-Fri 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 673 77 19
Did not get in touch?
Make a call back
 
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

27.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

генеральний директор

 

 

 

Костів М.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПрАТ Львівський електроламповий завод ІСКРА

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79027, Львівська обл., Львів, Вулецька ,14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00214244

5. Міжміський код та телефон, факс:

0322454308, 0322454306

6. Адреса електронної пошти:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.iskra.com.ua/index.php/component/content/

27.09.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.09.2023

припинено повноваження

Член наглядової ради

Щудло Орес Ярославович

 

0

Зміст інформації:

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статі 80 Закону України "Про акціонерні товариства" Щудлом О.Я. було подано письмове повідомлення   (заяву) Товариству про дострокове

припинення його повноважень за власним бажанням,  27.09.2023 року (останній день повноважень).

На підставі вказаної Заяви повноваження Члена Наглядової ради,Щудла Ореста Ярославовича було припинено 27.09.2023 (останній день

повноважень).

Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних.

Розмір пакета акцій Товариства, який належить Щудлу О.Я. - 0%.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись Відповідно до абзацу 2 частини 1 статі 80 Закону України "Про акціонерні товариства" на

підставі письмового повідомлення Щудла О.Я. від 13.09.2023 року.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа перебувала на посадi з 26.04.2017 до 27.09.2023.

Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано

 

 
Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра"

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА» (ЄДРПО 00214244)

 

28.04.2021 року                м. Львів, 79066, вул. Вулецька, 14

 

          Дата, час і місце запланованого проведення загальних зборів:

          28 квітень 2021 року о 10:00, 79066, м. Львів, Вулецька, 14, 2-й поверх, актовий зал (початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 09:00, закінчення реєстрації о 09:30)

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година 00 хвилин 22 квітня 2021 року

 

          СЛУХАЛИ:

           Голову Реєстраційної комісії – Камінську Соломію Миколаївну, яка повідомила:

           Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 09 год 00 хв, час закінчення реєстрації: 09 год 30 год.

           Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 00 хвилин 22 квітня 2021 року.

            Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 22 квітня 2021р.:

- загальна кількість акцій Товариства становить 35 084 154 шт.

- загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах та голосування на них, становить 1 003 046   шт.

            

Станом на 10 год 00 хв 28.04.2021 року на скликані чергові Загальні збори акціонерів  Товариства зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 0 (нуль)  штук простих іменних акцій, з яких голосуючими є 0 (нуль)штук акцій, що складає 0,00000% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

 

          Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до зазначеного, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» відсутній, а отже, скликані на 28.04.2021р. Загальні збори акціонерів, є такими, що не відбулись.

 

Голова Правління

ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»                                       Костів М.А.

 

Кваліфікований електронний підпис

 

 
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра"

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

               Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра» (Ідентифікаційний код 00214244), місцезнаходження: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14, на виконання вимог абз. 3-го п.4 ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України, станом на 24 год  22.04.2021 загальна кількість акцій ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» становить 35 084 154 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 003 046 голосів.

 

Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» відбудуться

28 квітня 2021 року о 10 год. 30 хв.

 

 
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
          
 Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра»  (Ідентифікаційний код 00214244) 
79066,  Україна, Львівська область,  м.  Львів,  вул.  Вулецька, 14  повідомляє про  проведення 28  квітня  2021  року о 10 
год.  00  хв.  чергових  загальних  зборів  акціонерів,  які  відбудуться  за  адресою:  79066,  Україна,  Львівська  область,  м. 
Львів, вул. Вулецька, 14, 2-ий поверх, актовий зал. 
Реєстрація  акціонерів  (їх  представників),  які   прибудуть  для  участі  у  загальних  зборах  акціонерів  ПрАТ 
«Львівський електроламповий завод  «Іскра», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних 
зборів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 22 квітня 2021р. 
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ПРОЄКТИ РІШЕНЬ: 
1.    Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проєкт рішення:   
1)    Обрати  лічильну  комісію  в  кількості  3  особи,  персональним  складом:  Голова  комісії  –  Манівська  Л.Р.,  член  комісії  – 
Камінська С.М.; член комісії – Клепач М.Б.  
2)    Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 28.04.2021 р., та 
складання Протоколів про підсумки голосування. 
2.       Про обрання голови та секретаря загальних зборів.  
Проєкт рішення: 
Обрати Головою загальних зборів – Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну. 
3.       Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.  
Проєкт рішення: 
Затвердити  Порядок  проведення  та  регламент  роботи  загальних  зборів  акціонерів  ПрАТ  «Львівський  електроламповий  завод 
«Іскра» в наступній редакції: 
«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» 
          У   відповідності   до   Статуту   Товариства   та   чинного   законодавства   голосування   на   загальних   зборах   П рАТ   «Львівський 
електроламповий завод «Іскра» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. 
        Рішення  з  питання  №10  Порядку  денного  цих  Загальних  зборів  акціонерів  приймається  більш  як  трьома  чвертями  голосів 
акціонерів,  які  зареєструвалися  для  участі  у  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з  цього  питань  акцій.  Рішення  з  усіх  решти  питань 
порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників) , що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.          
        Голосування  з  усіх  питань  порядку  денного  здійснюється  з  використанням  бюлетенів  для  голосування.  Форма  та  текст  такого 
бюлетеня  були  затверджені  Протоколом  Наглядової  ради.  Засвідчення  бюлетенів  для  голосування  здійснюється   підписом  члена 
реєстраційної  комісії,  який  видає  відповідні  бюлетені  для  голосування,  перед  їх  видачею  акціонеру  (його  представнику)  під  час  його  
реєстрації для участі у річних загальних зборах. 
       Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах, у 
голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра».  
      Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:  
1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв. 
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 3 хвилин. 
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв. 
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до  2 хв. 
5.  Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 30 хв. 
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства  за 2019-2020р.р.  
Проєкт рішення: 
Затвердити  звіт  Наглядової  ради  Товариства  за  2019-2020р.р.  Визнати  роботу  Наглядової  ради  Товариства  у  2019-2020р.р. 
задовільною. 
4.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019-2020р.р. 
Проєкт рішення: 
Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2020р.р. Визнати роботу Правління Товариства у 2019-2020р.р. задовільною. 
5.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019-2020р.р. 
Проєкт рішення: 
Затвердити  звіт  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2019-2020р.р.  Визнати  роботу  Ревізійної  комісії  Товариства  у  2019-2020р.р. 
задовільною. 
6.    Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020р.р. 
Проєкт рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020р.р. 
7.      Порядок покриття збитків Товариства за  2019-2020р.р. 
Проєкт рішення: 
Отриманий Товариством збиток за 2019-2020 роки покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.  
   Проєкт рішення: 
Припинити  повноваження  членів  Наглядової  ради  Товариства  у  складі:  Зігфріда  Бернда  Пільца,  Ореста  Ляйєра  та    Щудла  Ореста 
Ярославовича. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.  
10.Обрання членів Наглядової ради. 
     Проєкт рішення: 
Члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, тому проєкт 
рішення з даного питання чинним законодавством не передбачено. 
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
     Проєкт  рішення: 
Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його у  новій редакції.  Надати повноваження на підписання 
Статуту   Товариства   у   новій  редакції  Голові  та  Секретарю  Загальних   зборів.    Генеральному   директору   Товариства   забезпечити 
проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. 
12. Про внесення змін та доповнень до  положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства 
шляхом викладення даних положень в новій редакції. 
      Проєкт рішення: 
Внести  зміни  та  доповнення  до    положень  про  загальні  збори,  наглядову  раду,  правління  та  ревізійну  комісію  Товариства  шляхом 
викладення даних положень в новій редакції. 
 
         Адреса  веб-сайту,  на  якому  розміщена  інформація  з  проєктом  рішень  щодо  кожного  з  питань,  включених  до 
проєкту порядку денного: http://www.iskra.com.ua/index.php/uk-UA/pro-kompaniyu-iskra/novyny-kompaniyi 
 
          Загальна  кількість  простих  іменних  акцій  ПрАТ  «Львівський  електроламповий  завод  «Іскра»  станом  на 
18.03.2021р.  -  дату  складання  переліку  осіб,  яким  надсилається  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів, 
відповідно  до  Переліку,  наданим  НДУ,  становить  35  084  154  штук,  загальна  кількість  голосуючих  акцій  –  1 003 
046 штук. 
                        Перелік  документів,  що  має  надати  акціонер  (представник  акціонера)  для  участі  у  загальних  зборах: 
акціонерам  –  документ,  який  посвідчує  особу  (паспорт),  представникам  акціонерів  –  документ,  який  посвідчує  особу 
(паспорт), та належним чином оформлену довіреність. 
         Для  представників  акціонерів  -  юридичних  осіб  необхідно  пред’явити  додатково  документи,  які  підтверджують 
правомірність  видачі  довіреності  особою  (копія  статуту  акціонера-юридичної  особи,  копія  рішення  уповноваженого 
органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб  – акціонерів, 
які діють без довіреності в інтересах юридичної особи  - додатково документи, які підтверджують повноваження такої 
особи  (копія  статуту  акціонера-юридичної  особи,  копія  рішення  уповноваженого  органу,  про  призначення  на  посаду, 
тощо).           
          Всі  вище  зазначені  проєкти  рішень  з  питань,  включених  до  порядку  денного  загальних  зборів  акціонерів,  були 
підготовлені Наглядовою радою Товариства та оформленні її Протоколом. 
         Проєкти  рішень  з  питань,  включених  до  порядку  денного  загальних  зборів,  запропоновані  акціонерами,  які  володіють 
більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів 
після їх отримання товариством. 
          Акціонери  під  час  підготовки  до  загальних  зборів  за  запитом  мають  можливість  ознайомитись  з  документами, 
необхідними   для   прийняття   рішень   з   питань   порядку   денного,   за   місцезнаходженням   Товариства   (м.Львів, 
вул..Вулецька, 14, 2-й поверх, актовий зал) у робочі дні з 10 год 00 хв до 16 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 245-43-06.  
          Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів мають право: 
1)  ознайомитися  з  документами,  необхідними  для  прийняття  рішень  з  питань  порядку  денного,  за  місцезнаходженням 
товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів  - також у місці їх 
проведення у строк до дати проведення загальних зборів;  
2)  надсилати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів у строк до дати проведення загальних зборів;. 
3)  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів 
акціонерного  товариства.  Пропозиції  вносяться  не  пізніше  ніж  за  20  днів  до  дати  проведення  загальних  зборів 
акціонерного  товариства  Пропозиції  акціонерів  (акціонера),  які  сукупно  є  власниками  5  або  більше  відсотків 
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів; 
4)  оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного до суду.  
        Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно зареєструватись, пред’явивши реєстраційній комісії документ, 
який  посвідчує  особу,  представникам  акціонерів  –  документ,  який  посвідчує  особу  та  належним  чином  підтверджує 
їхні повноваження на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність тощо). Довіреність на право участі та голосування 
на  загальних  зборах,  видана  фізичною  особою,  посвідчується  нотаріусом  або  іншими  посадовими  особами,  які  вчиняють 
нотаріальні  дії,  а  також  може  посвідчуватися  депозитарною  установою  у  встановленому  НКЦПФР  порядку.  Довіреність  на 
право  участі  та  голосування  на  загальних  зборах  від  імені  юридичної  особи  видається  її  органом  або  іншою  особою, 
уповноваженою на це її установчими документами. 
           Акціонер   має   право   видати   довіреність   на   право   участі   та   голосування   на   загальних   зборах   декільком   своїм 
представникам.  Надання  довіреності  на  право  участі  та  голосування  на  загальних  зборах  не  виключає  право  участі  на  цих 
загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію 
учасників  загальних  зборів,  акціонер  має  право  замінити  свого  представника,  повідомивши  про  це  реєстраційну  комісію  або 
виконавчий  орган  Товариства,  або  взяти  участь  у  загальних  зборах  особисто.  У  разі,  якщо  для  участі  у  загальних  зборах 
з’явиться декілька  представників акціонера, зареєстрованим  буде той представник, довіреність якому буде  видана пізніше. У 
разі,  якщо  акція  перебуває  у  спільній  власності  декількох  осіб,  повноваження  щодо  голосування  на  загальних  зборах 
здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 
Довіреність  на  право  участі  та  голосування  на  загальних  зборах  акціонерного  товариства  може  містити  завдання  щодо 
голосування,  тобто  перелік  питань  порядку  денного  загальних  зборів  із  зазначенням  того,  як  і  за  яке  (проти  якого)  рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник  повинен голосувати  саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 
 
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн) 
 
Найменування показника  Період 
Звітний 
2020 
Звітний 
2019 
Попередній 
2018 
Усього активів 
1 962 934  1 769 845  1 558 065 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 
100 279  104 970  116 902 
Запаси 
149 922  151 646  144 347 
Сумарна дебіторська заборгованість 
1 122 232  921 314  706 517 
Гроші та їх еквіваленти 
1 032  2 604  1 306 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   
-354 415  -295 109  -364 347 
Власний капітал 
-345 644  -287 109  -355 576 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 
8 771  8 771  8 771 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
127 287  101 719  122 934 
Поточні зобов'язання і забезпечення 
2 181 291  1 955 235  1 790 707 
Чистий фінансовий результат: прибуток + (збиток-) 
-58 708  68 123  -7 962 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
35 084 154  35 084 154  35 084 154 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  -1,67335  1,94170  -0,22694 
 
 
 
Наглядова рада ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» 
 

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »


HAVE A QUESTION? ASK!
We are ready to answer all your questions!
+38 (067) 47 10 643
Ask your question  
or leave a phone number and the manager will call you!
Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівс... » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВО... Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський електр... » ПОВІДОМЛЕННЯ                  Приватне акціонерне товариство «Львівський електр... Повідомлення про виникнення особливої інформації »   Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   27.09.2023 (дата реєстрації... Повідомлення про виникнення особливої інформації »   Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський електр... » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ               Приватне акціонерне товариство «... Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівс... » Повідомлення про кількість акцій ПрАТ "Львівський електроламповий завод "Іскра" ... » Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності ... » Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності 1 ... » Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності ... »

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.